Houd u er rekening mee dat wij van 29 april t/m 11 mei beperkt open zijn?

Ontdek de kracht van onze specialisten

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkoop en installatie van haarden en kachels.

Artikel 1: Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kachelspecialist van Walsem B.V,, gevestigd aan de Groeneweg 15 B, 3911PD Rhenen, KvK-nummer 30025573, hierna aangeduid als "de Leverancier."
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen de Leverancier en de koper/opdrachtgever ("de Klant") met betrekking tot de levering van producten en eventueel overeengekomen werkzaamheden.
1.3. Deze voorwaarden zijn eveneens van kracht bij overeenkomsten waarbij de Leverancier derden inschakelt voor de uitvoering.
1.4. Naast deze voorwaarden zijn ook de installatie- en gebruiksvoorschriften van de Leverancier van toepassing, die bij levering aan de Klant worden verstrekt.
1.5. Alle offertes van de Leverancier zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum van uitgifte. Opdrachten op basis van offertes en aanbiedingen zijn pas bindend voor de Leverancier na schriftelijke bevestiging.

Artikel 2: Prijs en Betaling
2.1. De prijzen van de Leverancier zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Bovenop de overeengekomen prijs komen eventuele kosten die de Leverancier maakt voor de uitvoering van de opdracht.
2.2. Alle prijzen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vermeld in euro's, en betaling dient ook in euro's te geschieden.
2.3. Een eventuele overschrijding van een richtprijs mag niet meer dan 10% bedragen, behalve in het geval van meerwerk, zoals beschreven in artikel 6.
2.4. Als de Klant onvolledige of onjuiste informatie verstrekt of de opdracht of briefing wijzigt, kan de Leverancier extra werkzaamheden in rekening brengen tegen de gebruikelijke tarieven.
2.5. Betaling moet direct bij aankoop of bij het plaatsen van de order plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.6. Indien de Klant achteraf mag betalen, dient dit binnen 14 dagen na levering of oplevering of, indien later, binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren.
2.7. Als de Klant niet tijdig betaalt, wordt hij van rechtswege in verzuim gesteld en is hij wettelijke rente verschuldigd. Voor handelstransacties geldt de wettelijke rente volgens artikel 6:119a BW.
2.8. Bij annulering door de Klant is de volledige aankoopprijs verschuldigd.
2.9. Als betaling in termijnen is overeengekomen, kan de Leverancier de levering van diensten en/of producten opschorten bij niet-tijdige betaling door de Klant.
De Klant heeft geen recht op verrekening van verschuldigde bedragen.
2.10. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op, behalve wanneer de Klant een beroep kan doen op Afdeling 6.5.3 (artikelen 231 t/m 247 Boek 6 BW).
2.11. Als de Klant in gebreke blijft, komen de redelijke kosten voor incasso voor zijn rekening. Deze kosten worden berekend volgens de Nederlandse incassopraktijk, met inachtneming van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de Leverancier hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gerechtelijke- en executiekosten worden ook op de Klant verhaald.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten Leverancier
3.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op door de Leverancier vervaardigde of ontworpen zaken, waaronder tekeningen, modellen, berekeningen en mallen, blijven bij de Leverancier, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.2. De Leverancier kan de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden gebruiken, mits hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant aan derden wordt verstrekt.
3.3. Aanduidingen betreffende intellectuele eigendom op geleverde prestaties mogen niet worden verwijderd of gewijzigd.

Artikel 4: Levertijd
4.1. De afgesproken levertijd tussen de partijen is slechts een schatting en heeft in geen geval de status van een strikte deadline voor de Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.2. Het overschrijden van de geplande levertijd met een kleine marge brengt niet automatisch de Leverancier in verzuim. In dergelijke gevallen is altijd een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij de Klant de Leverancier een redelijke termijn moet geven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 5: Overgang van Risico
5.1. De levering van diensten en producten vindt plaats op de locatie die in de overeenkomst is vermeld. Zodra de ontvangstbevestiging en/of opleveringsrapportage zijn ondertekend, gaat het risico voor het geleverde over op de Klant. Vanaf dat moment is de Klant verantwoordelijk voor het geleverde en draagt hij ook alle eventuele schade die nadien aan het geleverde mocht ontstaan.

Artikel 6: Extra Werkzaamheden
6.1. De Klant kan na het sluiten van de overeenkomst extra werkzaamheden opdragen zonder dat daarvoor een aparte overeenkomst nodig is, op voorwaarde dat het totale bedrag van de extra kosten niet meer bedraagt dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
6.2. Extra werkzaamheden met een totaalbedrag hoger dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs moeten, tenzij er sprake is van spoedeisende situaties, vooraf schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 7: Verplichtingen van de Klant
7.1. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden niet uit te voeren indien hij constateert dat de Klant de volgende voorbereidingswerkzaamheden (A t/m E) niet adequaat heeft uitgevoerd. In dat geval moet de Klant de door de Leverancier gemaakte kosten vergoeden, evenals eventuele schade en kosten die voortvloeien uit deze situatie:
A. Werkzaamheden die niet tot de opdracht van de Leverancier behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, schilderwerk, of vergelijkbare werkzaamheden, moeten correct worden uitgevoerd en tijdig - in ieder geval vóór de geplande levering of aanvang van de werkzaamheden van de Leverancier.
B. Er moet voldoende licht en stroom beschikbaar zijn op redelijke afstand, en de ruimten waarin wordt gewerkt, moeten schoon, droog en voldoende verwarmd zijn.
C. Niet gemonteerde zaken en gereedschappen moeten kunnen worden opgeslagen in afsluitbare ruimten.
D. Alle benodigde vergunningen voor de te leveren zaken of de installatie ervan moeten worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn, en verplichte meldingen met betrekking tot de te leveren zaken of de installatie ervan moeten tijdig worden gedaan bij de relevante instanties.
E. Als er voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vermoedens of constateringen zijn van de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen, moet er een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. De kosten en werkzaamheden die voortvloeien uit het opgestelde asbestinventarisatierapport zijn volledig voor rekening en risico van de Klant.

7.2. Als de levering niet kan plaatsvinden of de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kunnen beginnen, of als de voortgang van het werk wordt vertraagd om redenen die onder de verantwoordelijkheid van de Klant vallen, is de Klant verplicht om de redelijke kosten die hieruit voortvloeien voor de Leverancier te vergoeden. Dit omvat bijvoorbeeld kosten in verband met de opslag van te leveren zaken. Het risico met betrekking tot de specifiek aangeduide zaken die door de Leverancier ten behoeve van de Klant worden opgeslagen, gaat over op de Klant vanaf het moment van de oorspronkelijk geplande levering of oplevering.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1. De Leverancier behoudt het eigendom van de verkochte zaken aan de Klant totdat de Klant de volledige koopprijs en eventueel verschuldigde bedragen heeft voldaan. Als de Klant de zaken doorverkoopt, moet hij dit eigendomsvoorbehoud schriftelijk kenbaar maken aan zijn contractspartij.
8.2. De Klant moet de geleverde zaken zorgvuldig behandelen en heeft niet het recht om de zaken aan derden over te dragen, in onderpand te geven, te belenen, te verwijderen of te laten verwijderen uit de ruimte waar ze zijn geleverd, totdat de volledige koopsom, eventuele rente en gemaakte kosten volledig zijn betaald.

Artikel 9: Gebreken, Klachten en Herroepingsrecht
9.1. De Klant moet de Leverancier zo snel mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen van eventuele gebreken nadat deze zijn geconstateerd.
9.2. Gebreken die bij de (op)levering door de Leverancier worden vastgesteld, of gebreken die de Klant redelijkerwijs had kunnen constateren, moeten binnen 10 dagen na de (op)levering schriftelijk of elektronisch en zo gedetailleerd mogelijk aan de Leverancier worden gemeld om het recht op reclame te behouden.
9.3. Kleine afwijkingen in maat, kleur of structuur vormen geen geldige basis voor het weigeren van de (op)levering van diensten en/of producten of voor klachten.
9.4. Als de overeenkomst op afstand is gesloten, kan de Klant geen beroep doen op het herroepingsrecht voor producten die volgens zijn specificaties zijn gemaakt, persoonlijk van aard zijn, niet kunnen worden teruggestuurd of waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de Leverancier geen invloed heeft.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1. De aansprakelijkheid van de Leverancier bij een toerekenbare tekortkoming wordt naar keuze van de Leverancier beperkt tot een van de volgende opties: kosteloos herstel van het betreffende gebrek, kosteloze vervanging van de geleverde of geïnstalleerde zaken, of terugbetaling van de ontvangen bedragen in verband met de desbetreffende prestatie. De Leverancier is niet verplicht tot meer dan deze maatregelen.
10.2. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor herstel, vervanging, of schadevergoeding als het vermeende gebrek of de schade voortvloeit uit of gerelateerd is aan:
A.Zaken afkomstig van of voorgeschreven door de Klant.
B. De staat van de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd.
C. Plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften die door de Klant zijn verstrekt.

Als de Leverancier op de hoogte was van deze gebreken vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en de Klant daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, kan de Leverancier echter wel aansprakelijk worden gehouden, maar dit is onderworpen aan de bepalingen van de andere leden van dit artikel 10.
10.3. Als de uitvoering van een opdracht door de Leverancier leidt tot aansprakelijkheid, zal deze aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot het bedrag dat wordt uitbetaald onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de verzekeringspolis van de Leverancier in dat geval voor rekening van de Leverancier komt. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot een maximumbedrag van € 10.000,00 (tien duizend euro).
10.4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, waaronder vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan eigendommen van de Klant, en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Dit omvat ook gederfde winst en gemiste besparingen. Onder indirecte schade wordt ook verstaan, maar is niet beperkt tot, kosten voor verhuizing, verblijf, en herinrichting van de Klant.

10.5. De Leverancier kan geen beroep doen op de bovengenoemde uitsluitingen of beperkingen in de volgende gevallen:
A. Als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.
B. Als het beroep op deze uitsluitingen of beperkingen onder de gegeven omstandigheden onredelijk is op basis van redelijkheid en billijkheid.
C. Als en voor zover deze uitsluiting of beperking in strijd is met dwingend consumenten(koop)recht en de overeenkomst met een consument is gesloten.

10.6. Garantie van de Leverancier dekt in geen geval gebreken als gevolg van normale slijtage, het niet naleven van bedienings- en onderhoudsvoorschriften door de Klant, verkleuringen die optreden na verhitting, of kleurafwijkingen in natuursteenproducten.
10.7. De Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, ongeacht de reden, als reparaties zijn uitgevoerd door de Klant of door derden, of als wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchtingsysteem, het rookgasafvoersysteem, of enig ander onderdeel van het door de Leverancier geleverde of geïnstalleerde.

Artikel 11: Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en getoonde afbeeldingen en monsters
11.1. Als de Leverancier niet uitdrukkelijk de opdracht heeft gekregen om ter plaatse te onderzoeken of te laten onderzoeken of de bestaande rookkanalen geschikt zijn voor de te installeren kachel, haard, of ander type verwarming, dan draagt de Klant het risico in verband met mogelijke ongeschiktheid van deze rookkanalen. Als de Leverancier wel dit onderzoek heeft uitgevoerd, is hij in beginsel verantwoordelijk, maar gelden de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 10.
11.2. Gegevens vermeld in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, enzovoort, zijn uitsluitend bedoeld als indicatie en vormen geen bindende specificaties voor het geleverde product, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle monsters dienen slechts als referentie, tenzij anders is afgesproken.
11.3. Bij gebruik van natuursteen voor de installatie van de kachel, haard, of ander type verwarming wijst de Leverancier erop dat vanwege de aard van het materiaal aanzienlijke afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de getoonde voorbeelden of monsters.
11.4. Als de Leverancier niet de specifieke opdracht heeft gekregen om te onderzoeken of te laten onderzoeken of er zich in de kruipruimte stoffen bevinden die direct of indirect schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid in verband met de ventilatie, draagt de Klant het risico van mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van dergelijke stoffen. Als de Leverancier wel dit onderzoek heeft uitgevoerd, is hij in beginsel verantwoordelijk, maar gelden de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 10.

Artikel 12: Geschillenregeling en brancheborging
12.1. Alle geschillen kunnen te allen tijde worden voorgelegd aan de bevoegde rechter overeenkomstig de Nederlandse wetgeving.
12.2. Niet-professionals, anders gezegd Klanten (‘’Consument’’) die niet handelen in het kader van hun beroep of bedrijf, hebben de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot technische of kwalitatieve aspecten, waarbij geen aanzienlijke gevolgschade in het geding is, voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, conform de geldende regels en voorwaarden zoals vastgelegd in de statuten en reglementen van deze stichting.’
12.3. Beide partijen zullen gebonden zijn aan het bindende advies uitgebracht door een geschillencommissie opgericht door de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, en zij zullen dit advies binnen de daarin genoemde termijn naleven.
12.4. Indien de Leverancier in gebreke blijft met betrekking tot de uitvoering van een bindend advies, zal de Stichting Branchegarantie Sfeerverwarming, binnen de vastgestelde grenzen en voorwaarden zoals vastgelegd in de statuten en reglementen van deze stichting, ervoor zorgen dat de verplichtingen van de Leverancier door een derde partij binnen een redelijke termijn worden nagekomen.

Artikel 13: Toepasselijk recht
13.1. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Ons team

Rijk van Walsem
Corina van Walsem - Dekker
Dick van Walsem
Wendelien van Manen - van Walsem
Stevelien van Dijken - van Walsem

Keurmerken en certificering

Wij als Kachelspecialist van Walsem willen vakkundig te werk gaan. Vakkundigheid bereiken wij door onze expertise te blijven ontwikkelen door middel van cursussen en ervaringen. De onderstaande keurmerken laten zien dat wij gaan voor vakkundigheid.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »